foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


06 53 75 88 77

Verzend via FacebookVerzend via Google PlusVerzend via Twitter

Algemene voorwaarden


Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van MEBRA Zonwering akkoord gaat. MEBRA Zonwering behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum. 

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

-MEBRA Zonwering :

De onderneming met de handelsnaam "MEBRA Zonwering B.V.",

-De website :

De website van MEBRA Zonwering, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

-Product :

Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen MEBRA Zonwering en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

-Klant :

Iedere natuurlijke persoon die met MEBRA Zonwering handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).
 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen MEBRA Zonwering en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende produkten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde produkten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden, zoals volants, middensluiting, badkamerkwaliteit, zijgeleiding of onderlatten. Voor de duidelijkheid: het bestelde produkt wordt compleet geleverd inclusief de standaard montagesteunen en een standaard bedieningsmogelijkheid (bijvoorbeeld ketting of koord).

De aanbiedingen die in de digitale folder van Totaalmarkt.nl zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de maand die bovenaan de eerste pagina van de folder wordt weergegeven. De aanbiedingen uit de folder vervallen automatisch op de eerste dag van de maand direct daarop volgend. Vanaf dat moment kunnen er aan de folder en/of de daarin opgenomen aanbiedingen, geen rechten meer worden ontleend.

Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. MEBRA Zonwering is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief montage door MEBRA Zonwering, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en MEBRA Zonwering de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Indien op verzoek van de klant door MEBRA Zonwering een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en MEBRA Zonwering de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van MEBRA Zonwering akkoord gaat. MEBRA Zonwering behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 48 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.
 

Artikel 5 Levering

MEBRA Zonwering zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. MEBRA Zonwering is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient MEBRA Zonwering echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij MEBRA Zonwering de wijze van verzending bepaalt. MEBRA Zonwering brengt voor bestellingen onder € 250,-- een bedrag van € 21,-- verzend- en administratiekosten in rekening. Bestellingen boven € 250,-- worden gratis bij u thuis bezorgd, mits het afleveradres in Nederland gevestigd is.

Voor leveringen naar België en de Waddeneilanden met een factuurbedrag tot € 1000,-- , berekenen wij € 30,-- transportkosten. Boven de € 1000,-- zijn de leveringen franco huis. Voor alle leveringen buiten Nederland en België zijn de verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt MEBRA Zonwering geen enkele verantwoording.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór aflevering.

 

Artikel 6 Retourzendingen

Alle produkten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt MEBRA Zonwering nimmer een maatwerkprodukt retour!

Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een produkt gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van MEBRA Zonwering te wijten is. In zo’n geval zal MEBRA Zonwering zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw produkt te leveren.
 

Artikel 7 Garantie

Op de door MEBRA Zonwering geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MEBRA Zonwering, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van MEBRA Zonwering.

Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8  Reclames

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.  

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien het door MEBRA Zonwering geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

Nimmer is MEBRA Zonwering aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

Evenmin is MEBRA Zonwering aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

 

Artikel 10 Overmacht

MEBRA Zonwering is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien MEBRA Zonwering daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop MEBRA Zonwering geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van MEBRA Zonwering daaronder begrepen.

MEBRA Zonwering komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat MEBRA Zonwering haar verplichtingen had moeten nakomen.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11 Betaling 

Voor bestellingen met een bedrag hoger dan € 1500,00 vraagt Raamdecoratietotaalmarkt een aanbetaling van 35% van het factuurbedrag. Pas indien Raamdecoratietotaalmarkt de aanbetaling heeft ontvangen wordt de bestelling in fabricage genomen.

Bij bestellingen met een bedrag lager dan € 1000,00 geschiedt betaling direct bij bestelling via Ideal/ internetbankieren, 3 dagen voor levering dan wel onder rembours direct bij aflevering.

In gevallen van betaling onder rembours brengt MEBRA Zonwering rembourskosten in rekening à 3,5% van het orderbedrag. 

 

Artikel 12 Geschillen

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MEBRA Zonwering, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
MEBRA Zonwering staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen MEBRA Zonwering en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


De gratis meetservice geldt alleen bij orders die een waarde hebben van € 500,-- of meer. U kunt de waarde van uw bestelling online checken door de +/- afmetingen vooraf in te voeren bij onze webshop. Het gratis meten geldt voor alle producten.

Indien u gebruik wilt maken van de gratis meetservice betaalt u vooraf per iDEAL of bank € 95,- Dit bedrag wordt na het opmeten en accoord van de offerte verrekend mits het totale bedrag aan producten € 500,-- of meer bedraagt.
Na het invullen, betalen en versturen van de persoonsgegevens m.b.t. de gratis meetservice neemt MEBRA Zonwering binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op om een meet-afspraak in te plannen.
De betaling van € 95,-- dient direct en vooraf plaats te vinden.

Bij een meet-bezoek neemt MEBRA Zonwering de gehele collectie van alle producten mee zodat u de kleuren en stoffen nog eens goed kunt bekijken. De situatie wordt opgemeten en besproken, u monteert zelf na bestelling en ontvangst van de producten. U ontvangt van de monteur een montagehandleiding, deze wordt ook nog eens bij ieder product verstrekt. Tevens kunt u op onze website de montagefilms bekijken.
Wanneer u ook wenst dat wij de producten voor u monteren is dit mogelijk. De kosten hiervan bedragen € 95,-- per adres en € 20,-- per product. De gratis meet service geldt voor Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) en België De 5% korting geldt alleen op de producten en niet op de montagekosten.

 

Terug omhoog

Aanbieding

horren1Houd insecten binnen en buiten

Op zoek naar een insectenwerend horsysteem voor ramen of deuren? UNILUX  horren zorgen voor voldoende ventilatie. Frisse lucht binnen en zomerzoeme...

 

facebook